SCULPTURE ON THE COAST

CERFLUN AR Y PROSIECT ARFORDIRC

We are pleased to announce the start of our exciting new project - a special sculpture trail along the Gower Coastal Path. This will coincide with our annual Beach Sculpture Festival and will showcase contemporary Welsh arts in an adventurous, inspiring way. The project will give a distinctive cultural visual arts experience for all and encourage active lifestyles. Five site specific sculptures will be created especially for the trail between Mumbles and Rhossili by our team of artists using concepts inspired by the 2018 theme Year of The Sea.

The special sculpture trail along the coastal path will educate, involve, inspire and motivate people of all ages, abilities and cultures from both the tourism and community sectors. Our aim is to showcase the beauty and diversity of the Welsh coastal sea and landscapes by encouraging people to discover, view and explore Gower using the interconnecting coastal path with its stunning views and breath-taking proximity to the ocean. Through creating this special sculpture trail, we wish to bring visual arts into the public domain making it possible for everyone to have the opportunity to understand, enjoy, and actively engage with the arts. We anticipate that that this will be an exciting, interesting, thought provoking, adventurous project. As a major cultural feature in the Wales Tourist calendar, it will inspire visitors to visit beautiful Wales and take part in our fantastic open air event. The project will incorporate educational, adventurous, fun and discovery aspects with a trail quiz that can be solved by following the sculpture trail map and revealing the secrets behind the artworks. This inspiring activity will give the opportunity for everyone to enjoy a healthy and fit lifestyle as they enjoy beautiful scenery and engage with culture and history along the trail. The sculptures will be placed on different places along the coastal path so people could follow the trail over several days if they wish, leisurely stopping off at various points to visit the many lovely Gower beaches or other scenic beauty spots. The trail will link in with our annual Beach Sculpture Festival which will be run for the fourteenth year in July 2018 at various beaches on Gower, including Bracelet Bay, Caswell, Oxwich and Port Eynon. As the project unfolds, we will be posting all new developments and details about the sculpture trail including designs and the proposed locations on this website and also on our social media pages. The project has been funded via the Welsh Government's Tourism Product Innovation Fund which aims to encourage new innovative product ideas working in partnership which will have a greater impact and attract more visitors.


Rydym yn falch o gyhoeddi dechrau ein prosiect cyffrous newydd - llwybr cerfluniau arbennig ar hyd Llwybr Arfordir Gwyr. Bydd hyn yn cyd-fynd â'n Gwyl Cerfluniau Traeth flynyddol ac yn arddangos celfyddydau cyfoes Cymru mewn ffordd llawn antur ac ysbrydoliaeth. Bydd y prosiect yn rhoi profiad celfyddydau gweledol diwylliannol unigryw i bawb ac yn annog ffyrdd actif o fwy
. Caiff pum cerflun eu creu'n arbennig gan ein tîm o artistiaid ar gyfer mannau penodol ar y llwybr rhwng y Mwmbwls a Rhosili. Byddant yn defnyddio cysyniadau a ysbrydolwyd gan thema 2018, sef Blwyddyn y Môr. Bydd y llwybr cerfluniau arbennig ar hyd llwybr yr arfordir yn addysgu, yn cynnwys, yn ysbrydoli ac yn ysgogi pobl o bob oed, gallu a diwylliant o'r sector twristiaeth a chymunedau. Ein nod yw arddangos harddwch ac amrywiaeth môr a thirweddau arfordirol Cymru drwy annog pobl i ddarganfod, gweld ac archwilio penrhyn Gwyr gan ddefnyddio llwybr cydgysylltiol yr arfordir, a'i olygfeydd trawiadol a'i agosrwydd syfrdanol i'r môr. Drwy greu'r llwybr cerfluniau arbennig hwn, rydym am gyflwyno'r celfyddydau gweledol i'r cyhoedd, a'i gwneud yn bosib i bawb gael y cyfle i ddeall, mwynhau a mynd ati i ymwneud â'r celfyddydau. Rydym yn gwerthfawrogi y bydd hyn yn brosiect cyffrous, diddorol, anturus a fydd yn ysgogi meddwl. Fel nodwedd ddiwylliannol bwysig yng nghalendr twristiaeth Cymru, bydd yn ysbrydoli ymwelwyr i ymweld â Chymru hardd a chymryd rhan yn ein digwyddiad awyr agored gwych. Bydd y prosiect yn cynnwys agweddau addysgol, anturus, difyr a darganfod ynghyd â chwis llwybr y gellir ei ddatrys drwy ddilyn map y llwybr cerfluniau a datgelu'r cyfrinachau y tu ôl i'r gweithiau celf. Bydd y gweithgaredd ysbrydolus hwn yn rhoi'r cyfle i bawb fwynhau ffordd iach a heini o fyw wrth iddynt fwynhau golygfeydd hardd ac ymwneud â diwylliant a hanes ar hyd y llwybr. Caiff y cerfluniau eu gosod mewn mannau gwahanol ar hyd llwybr yr arfordir fel y gall pobl ddilyn y llwybr dros sawl diwrnod os dymunant, gan aros yn hamddenol mewn mannau amrywiol i ymweld â thraethau hardd niferus penrhyn Gwyr neu fannau golygfaol eraill. Bydd y llwybr yn cysylltu â'n Gwyl Cerfluniau Traeth flynyddol a gaiff ei chynnal am y bedwaredd flwyddyn ar ddeg ym mis Gorffennaf 2018, gan gynnwys Bae Bracelet, Casawell, Oxwich a Phorth Einon. Wrth i'r prosiect fynd rhagddo, byddwn yn postio'r holl ddatblygiadau newydd a manylion am y llwybr cerfluniau, gan gynnwys dyluniadau a lleoliadau arfaethedig, ar ein gwefan a hefyd ar ein gwe-dudalennau cyfryngau cymdeithasol. Mae'r prosiect wedi cael ei ariannu drwy Gronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth Llywodraeth Cymru sy'n anelu at annog syniadau cynnyrch arloesol newydd trwy weithio mewn partneriaeth er mwyn cael mwy o effaith a denu mwy o ymwelwyr.

 

Rights of Way and Nature Conservation Team

 

 

 

 

 

 

 

 

Junction Cafe

 

Thank you to all our kind sponsors

Visit our facebook page artandeducationbythesea

All photos and text copyright Sculpture by the Sea UK (Art and Education by the Sea) 2017

Home About Us Gallery Schools Festival Links Contact Us